079 - 316 50 73 info@dezorgpraktijk.nl

Tarieven

Acupunctuur tarieven
Code en Omschrijving Tarief
24104  Behandeling acupunctuur € 60,00
Fysiotherapie tarieven
Code en Omschrijving Tarief
1000 Zitting fysiotherapie in de praktijk € 30,00
1001 Zitting fysiotherapie bij de patiënt thuis € 45,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 52,00
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek bij de patiënt thuis € 66,00
1700 Lange zitting voor complexe en/of meervoudige zorgvragen € 45,00
1701 Idem 1700 maar nu bij de patiënt thuis € 58,00
1850 Screening € 17,00
1851 Screening bij de patiënt thuis € 31,00
1864 Screening en intake en onderzoek € 52,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 44,00
1871 Intake en onderzoek na verwijzing bij de patiënt thuis € 58,00
1900 Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie € 20,00
1901 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie € 44,00
1920 Telefonische zitting € 17,00

Voor de zorgverzekeraars, waarmee De Zorgpraktijk een overeenkomst fysiotherapie heeft, gelden de fysiotherapie tarieven zoals met hen afgesproken.

Voor afspraken, voor zowel fysiotherapie als acupunctuur behandelingen, die niet 24 uur van te voren afgezegd worden, gelden ook de bovenstaande tarieven, ongeacht de reden van afzegging.

Het sturen van de rekeningen van de acupunctuur behandelingen heeft
De Zorgpraktijk uitbesteed aan Fa-med.

.

Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt / cliënt en de fysiotherapeut / acupuncturist. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld via deze site.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut / acupuncturist zich het recht voor 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

3. De declaraties van de fysiotherapeut / acupuncturist voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt / cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Zodra de patiënt / cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut / acupuncturist gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5. Indien de patiënt / cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut / acupuncturist gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt / cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting.